Kołobrzeg, 23.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe

 

1.     Nazwa firmy zamawiającego: Przedszkole Miejskie nr 7

2.     Osoba do kontaktu: Dyrektor Monika Hazubska

3.     Ulica: Bogusława X

4.     Numer: 20

5.     Miejscowość: Kołobrzeg

6.     Kod pocztowy: 78-100

7.     Województwo: zachodniopomorskie

8.     NIP: 671-178-49-15

9.     Numer telefonu: 94-35-257-82

10.  Adres e-mail: dyrektor@pm7kg.pl

Podstawa regulująca zasady i tryb niniejszego zapytania:
Art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

·         badanie geotechniczne podłoża gruntowego z określeniem stopnia zagęszczenia podsypki poniżej poziomu posadowienia budynku,

·         wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku z oceną przyczyn
i skutków pochylania się,

·         pomiary geodezyjne „pochylenia” obiektu, z ciągłą obserwacją
(odczyty wyników pomiarów jeden raz na miesiąc przez okres jednego roku).

 

Oferta powinna zawierać:

·         Cenę netto i brutto

·         Informację o terminie realizacji zamówienia

            Kryteria wyboru oferty:

·         Cena,

·         Termin wykonania i dostępność,

·         Potwierdzenie zgody na termin płatności i przelew minimum 14 dni od czasu wystawienia faktury.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail dyrektor@pm7kg.pl lub składać
w sekretariacie przedszkola do dnia 06.08.2020 r. do godziny 14:00.

 

Z poważaniem                         
Dyrektor                                 

Przedszkola Miejskiego nr 7     
w Kołobrzegu                          

 

 

 

 

Kołobrzeg, 21.01.2020 r.

Przedszkole Miejskie nr 7
ul. Bogusława X 20
78-100 Kołobrzeg

Zapytanie ofertowe

 

Przedszkole Miejskie nr 7 w Kołobrzegu

Dyrektor- Monika Hazubska

Bogusława X

20

Kołobrzeg

78-100

zachodniopomorskie

671 178 49 15

94 352 57 82

dyrektor@pm7kg.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.       Nazwa firmy zamawiącego:

2.       Osoba do
kontaktu:

3.       Ulica:

4.       Numer:

5.       Miejscowość:

6.       Kod pocztowy:

7.       Województwo:

8.       NIP:

9.       Numer telefonu:

10.   Adres e-mail:

Podstawa regulująca zasady i tryb niniejszego zapytania:
Art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. Zm.).

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej związanej
z odprowadzeniem wód opadowych z budynku oraz terenu w Przedszkolu Miejskim nr 7
w Kołobrzegu.

 

 

Oferta powinna zawierać:

·         Cenę netto i brutto

·         Informację o terminie realizacji zamówienia

 

               Kryteria wyboru oferty:

·         Cena

·         Termin wykonania i dostępność

               Potwierdzenie zgody na termin płatności i przelew 14 dni od czasu wystawienia faktury.       
               Ofertę należy przesłać na adres e-mail dyrektor@pm7kg.pl lub składać w sekretariacie
               Przedszkola do dnia 31.01.2020 r.  do godziny 15:00

 

 

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7
w Kołobrzegu
Monika Hazubska